Järjestösihteerin palsta 2/2019

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö ry

Juha Keränen, järjestösihteeri. Kuva: Satu Ylävaara

Työttömien yhdistykset käyvät muuttuvien lakien ja asetusten sekä vähenevien taloudellisten resurssien ristiaallokossa. Aktiivinen väki vähenee, eivätkä nuoret pääosin ole kiinnostuneet sitovasta yhdistystoiminnasta ja yhteiskunta sekä rahoittajat penäävät vaikuttavuutta, näyttöä sijoitetulle avustukselle. Joissakin kunnissa ja kaupungeissa ymmärretään yhdistysten heille tuoma synergia ja apu, mutta näin ei ole läheskään kaikilla paikkakunnilla.

Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri vierailee tai on muutoin kontaktissa suurimman osan yhdistysten kanssa pitkin vuotta. Aluekokouksissa vaihdetaan alueen yhdistysten kanssa kuulumisia ja jaetaan hyviä käytänteitä. Verkkosivuille kerätään tärkeitä linkkejä työn tekemisen helpottamiseksi ja viimeisimpien laki- ja muiden muutosten huomioimiseksi.

Videokanavalle tuotetaan materiaalia, joka tuo näkyväksi sekä yhdistysten työtä että tapahtumia, joihin kaikki yhdistykset eivät mm. taloudellisten resurssien puitteissa voi lähettää edustajaansa, vaikka haluaisivat.

Vuonna 2020 Keskusjärjestö osallistuu mm. kolmeen seuraavaan projektiin, joista toivotaan olevan mahdollisimman paljon hyötyä jäsenyhdistyksille ympäri maan. Kevään aikana suunnitellaan työttömien kokemusasiantuntijakoulutusta, jota lähdetään pilotoimaan Satakunnassa. Vuoden vaihteen jälkeen lanseerataan STEAn hankerahoituksella valmistettu hävikki- ja lahjoitusruokajakeluun fokusoiva verkkosivusto, jonka näkyvin tuotos on koko Suomen kattava karttapalvelu. Näiden lisäksi STM myönsi valtionavustusta, jolla tuetaan olemassa olevaa ruoka-aputoimintaa valtakunnallisesti vuoden 2020 loppuun.

Kokemustoimija ja -asiantuntijakoulutus

Työttömien Keskusjärjestö on yhteistyössä Porin Seudun Työttömien, Porin kaupungin/Satakunnan TYP:n, Satakunnan yhteisökeskuksen ja Leader Karhunseutu ry/Ahkerasti yhdessä -hankkeen kanssa suunnittelemassa työttömien kokemusasiantuntijakoulutuksen pilotoinnin aloittamista. Hankkeessa on tarkoitus kouluttaa työttömyydestä kokemuksiaan jakavia henkilöitä. Kuinka heidän tarinaansa saataisiin selkeä kertomuksen kaari, oikeiden käsitteiden hallinta, mediataidot, verkostoituminen ja oman kokemuksen rohkea esittäminen.

Vastaavaa koulutusta on jo olemassa mm. potilasyhdistyksillä. Kokemustoimija tai -asiantuntija voisi toimia luennoitsijana, kehittäjänä, arvioijana, vertaistoimijana tai kuultavana asiakasedustajana ryhmätöissä, jäsenyhdistyksissä tai mediassa.

Leader Karhunseutu on hakenut ESR-rahoitusta auditointimallin luomiseen ja kokeiluun Satakunnassa. Työttömien Keskusjärjestön rooli olisi tietopankin hallinta. Kaikkien kokemustoimijoiden ja -asiantuntijoiden yhteystiedot kerättäisiin Keskusjärjestön hallittavaksi, jolloin kokemusasiantuntijoita tilattaisiin keskitetysti Keskusjärjestön kautta.

Ruoka-apu.fi

Kirkkopalvelut on suomalainen kirkollinen keskusjärjestö, joka on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta rahoituksen Osallistava yhteisö -hankkeeseen (2019–2021). Hankkeen tavoitteena on monimuotoinen, vastuullinen ja osallisuutta edistävä ruoka-apu. Hankkeen näkyvin osa on ruoka-apu.fi-verkkosivusto, jossa Työttömien Keskusjärjestö on mukana.
Verkkosivuston tavoitteena on saattaa kaikki ruoka-apua jakavat toimijat yhteen paikkaan. Ulkoisesti se tarkoittaa sitä, että kun kuka tahansa ruoka-apua tarvitseva henkilö tai taho kaipaa tietoa paikallisesti (tai valtakunnallisesti), missä hävikki/lahjoitusruokaa jaetaan, hän löytäisi kaikki jakajat verkosta yhdestä paikasta (ruoka-apu.fi).

Verkkosivustosta pyritään tekemään niin käyttäjäystävällinen kuin mahdollista. Karttasovelluksessa näkyvät kaikki järjestelmään kirjautuneiden toimijoiden tulevat ruokatapahtumat. Vaikka sivustolla on kirkollinen kehittäjäyksikkö, sen ulkoasusta on tarkoitus tehdä aateneutraali. Sivustoon on tarkoitus jossain vaiheessa lisätä muita ruoka-apuun liittyviä toimintoja, kuten EU:n ruoka-apua tulevaisuudessa järjestävän tahon vuosiraportointi. Sivuston selaaminen ei vaadi kirjautumista.

Tapahtumien ilmoittaminen sivustolla on maksutonta. Ilmoittajan tulee rekisteröityä järjestelmään ja täyttää vaadittavat tiedot, joiden pohjalta järjestelmä nostaa tapahtuman karttasovellukseen. Järjestelmä hyväksyy sekä julkiset että suljetulle ryhmälle suunnatut ruokatapahtumat.
Seuraa verkkosivuston käyttöönottoa ja tilaa uutiskirje osoitteesta: https://bit.ly/2qTTuSs

STM:n valtionavustus 2019–2020

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti 26.2.2019 haettavaksi 1 200 000 euroa valtionavustusta ruoka-aputoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen ja järjestämiseen erityisen tuen tarpeessa oleville. Avustushaku oli suunnattu ruoka-apua toteuttaville, yleishyödyllisille yhteisöille, järjestöille ja säätiöille.
Avustusta sai kolme järjestöä, joista Työttömien Keskusjärjestön osuus oli toiseksi suurin. Keskusjärjestön haussa oli mukana 16 jäsenyhdistystä sekä EHYT ry. Lisäksi Keskusjärjestö haki itselleen osan avustuksesta, jolla hankkeen aikana tehdään järjestön piirissä tapahtuvasta ruoka-aputoiminnasta oma selvitys, kartoitus nykyisen toiminnan laajuudesta, asiakastarpeista ja muusta kehitystarpeesta. Avustus maksetaan Keskusjärjestölle, joka edelleen maksaa avustukset muille hankkeeseen osallistuville tahoille päätöksen mukaisesti.

Työttömien Keskusjärjestön Eväitä Elämälle -hankkeeseen myönnettiin 122 000 euroa käytettäväksi vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeen tarkoitus on parantaa avustuksen avulla vapaaehtoisten sitoutumista ruokajakoon, laajentaa ruoka-avun määrää, parantaa tilojen käyttöä, hygieniaa, työskentely- ja odotustiloja, kylmäketjun toimivuutta ja kuljetuksia sekä saada ruoka-apua uusille avuntarvitsijoille.

Ruoka-apu.fi -verkkosivun ulkoasu-suunnitelma