Kaikki Kunnossa -hanke selvitti: Kuntien liikuntatarjonta työttömille

Heli Niromaa. Hankekoordinaattori, Kaikki Kunnossa -hanke
Kuva: ViktorCap/ iStock

Työttömien Keskusjärjestössä on parhaillaan käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta saanut Kaikki Kunnossa -hanke, jonka tavoitteena on edistää työttömien ja heidän perheidensä liikkumista. Hankkeessa kannustetaan eri keinoin työttömiä liikkumaan ja tuetaan paikallisia jäsenyhdistyksiä liikunnallisen toiminnan järjestämisessä.

Hankkeessa ei ole vielä toistaiseksi päästy jalkautumaan paikallisiin työttömien yhdistyksiin tapaamaan työttömiä. Sen sijaan on keskitytty liikuntakampanjoihin ja muuhun viestintään. Vielä toukokuun ajan on käynnissä Pienikin liike piristää! -kampanja, jossa liikkumaan kannustetaan liikuntapäiväkirjan ja erilaisten viikkohaasteiden avulla. Seuraavana on vuorossa kävelyhaastekampanja, joka käynnistyy kesäkuussa.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on kartoittaa kuntien työttömille suunnattuja liikuntapalveluja ja lisätä tietoutta niistä. Kunnat ovat merkittäviä paikallisia liikuntapalvelujen tuottajia etenkin heille, joilla ei ole varaa kalliisiin harrastusmaksuihin. Työttömälle maksuttomat liikuntamuodot voivat olla ainoa mahdollinen vaihtoehto.

Kunnilla tärkeä rooli liikunnan edistämisessä

Liikunta on yksi osa kunnan peruspalveluita. Kunnat luovat edellytyksiä asukkaidensa liikkumiselle muun muassa järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille, tukemalla liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden kansalaisjärjestöjen toimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja kevyenliikenteen väyliä.

Kuntien liikuntapalveluille helmikuussa lähetetyn verkkokyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa edullisista liikuntamahdollisuuksista ja samalla kiinnittää kuntien huomiota liikuntapalvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Kyselyn avulla haluttiin myös kartoittaa, tekevätkö kunnat yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa, millaisia haasteita toiminnassa on havaittu ja millaisia hyviä käytäntöjä on kehitetty liittyen työttömien liikunnan edistämiseen.

Kyselyyn vastasi 42 % kunnista (129 kuntaa). Viidestätoista Suomen suurimmasta kaupungista kyselyyn vastasivat lähes kaikki ja maantieteellisesti katsottuna vastauksia tuli ympäri Suomen, painottuen kuitenkin hieman enemmän Etelä-, Länsi- ja Sisä-Suomeen.

Vastaajista reilu kolmasosa ilmoitti tarjoavansa työttömille maksuttomia liikuntapalveluja, yleisimmin kuntosalikäyntejä, uimahallikäyntejä tai ryhmäliikuntaa. Peräti 77 % ilmoitti tarjoavansa liikuntapalveluja työttömille alennettuun hintaan. Omia liikuntaryhmiä työttömille järjesti vain harva ja ne nähtiin jossain määrin ongelmallisina, koska leimaantumisen pelko voi estää tällaisiin ryhmiin osallistumisen.

Työttömien lapsille ilmaista liikuntaa oli tarjolla vain 18 prosentissa kunnista. 70 % kunnista kertoi antavansa työttömille maksutonta liikuntaneuvontaa, mutta sen laajuutta tai systemaattisuutta ei kyselyssä selvitetty tarkemmin.

Liikkumaan yhteistyön, kampanjoinnin ja kokeilujen kautta

Yhteistyötä muiden työttömille liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa kertoi tekevänsä vajaa 40 % kuntavastaajista. Yhteistyö muiden työttömiä kohtaavien toimijoiden kanssa nousi myös avoimissa vastauksissa esille tärkeänä keinona edistää työttömien liikkumista ja tavoittaa heitä. Kunnat näkivät työttömien tavoittamisen ja liikuntaryhmiin mukaan saamisen kaikkein suurimpana haasteena liikunnan edistämisessä. Keinoina haasteiden voittamiseksi mainittiin lisäksi liikunnan maksuttomuus tai edullisuus, liikuntaneuvonnan tarjoaminen, jalkautuminen työttömien pariin, liikuntakampanjat, tutustumiskäynnit ja lajikokeilut.

Vaikka tieto kunnan olemassa olevista liikuntapalveluista ja niiden maksuttomuudesta tai edullisuudesta on tärkeää, se ei vielä riitä siihen, että liikuntapalvelut olisivat saavutettavia työttömien näkökulmasta katsottuna. Saavutettavuuden parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jalkautumista työttömien pariin ja entistä yksilöllisempää liikuntaneuvontaa, sillä työttömien tarpeet ja toiveet vaihtelevat kuten meillä kaikilla.

Kyselyn tuloksista julkaistaan yksityiskohtaisempi raportti kesäkuussa ja tuloksia tullaan hyödyntämään Kaikki Kunnossa -hankkeen verkkosivuille koottavassa tietopankissa.

Tiesitkö tämän liikuntaneuvonnasta?

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset

Liikuntaneuvonta on pääasiassa kuntien tarjoamaa maksutonta, yksilöllistä neuvontaa, joka auttaa saamaan liikunnan osaksi arkea. Neuvonnan kesto ja sisältö riippuu asiakkaan tarpeista. Se voi sisältää esimerkiksi eri liikkumismuotoihin tutustumista ja myös ravintoon, uneen tai muihin hyvinvointiin liittyvien asioiden läpikäymistä.

Poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa tarjoaa tällä hetkellä noin puolet Suomen kunnista. Liikuntaneuvontaa annetaan kunnan liikuntatoimessa tai terveydenhuollossa ja joskus se on osa laajempaa elintapaohjausta. Kuntien käytännöt liikuntaneuvontaan pääsyssä vaihtelevat: osassa kuntia tarvitaan lähete terveydenhuollosta, osassa ajan voi varata suoraan itse.

Liikuntaneuvonta on osa laajempaa palveluketjua, jossa terveyden kannalta liian vähän liikkuvat tavoitetaan ja tunnistetaan. Liikkuminen otetaan puheeksi ja asiakas ohjataan liikuntaneuvontaan ja ohjatun tai omatoimisen liikunnan pariin. Kolmannella sektorilla on oma tärkeä roolinsa tässä palveluketjussa.

Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi on juuri laatinut ammattilaisia koskevat suositukset liikuntaneuvonnan toteuttamisesta ja arvioinnista kunnissa. Suositusten avulla pyritään parantamaan liikuntaneuvonnan laatua ja vaikuttavuutta.

Osoitteesta liikuntaneuvonta.fi voit tarkistaa, tarjoaako oma kuntasi liikuntaneuvontaa.

Lue lisää: Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset (PDF).