Ruoka-avun kansallisen järjestö-koordinaation kehittäminen 2022

Kuva: Ruoka-apu.fi/Stelios Kirtselis

Juha Keränen. Järjestösihteeri, Työttömien Keskusjärjestö
Maria Viljanen. koordinaattori, Suomen Punainen Risti

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) jakaman valtionavun kansallisen järjestökoordinaation kehittämisen vetäjäorganisaatioksi on valittu Suomen Punainen Risti (SPR). Työttömien Keskusjärjestön alla hanke kulkee nimellä Eväitä Elämälle.

Järjestökoordinaation kehittämiseen on kerätty ruoka-avun toimijoiden verkosto. Mukana on eri järjestöjä, mukaan lukien Työttömien Keskusjärjestö sekä Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö. Hankkeen aikana selvitetään, olisiko muita järjestöjä tarve pyytää mukaan.

Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, joka seuraa ja arvioi kehittämishankkeen etenemistä. Järjestökoordinaation neuvottelutoimikunta käynnistyy vuonna 2022. Sitä ennen hankkeen työntekijät tutustuvat toimijoiden kenttään.

Järjestöistä mukana ovat Samaria sekä heidän kauttaan avustusta saavat järjestöt, SPR, Työttömien Keskusjärjestö, Via Dia sekä Sininauhaliitto, Kirkkopalvelut ja kahden viimeksi mainitun kokoama verkosto.

Hankkeen tavoitteena on luoda järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli ja yhteinäistää ruoka-aputoimintakenttää. Suunnitelman pohjana on käytetty STM:n Soccalla teettämää raportin ehdotusta.

Hankkeen kohderyhmät ovat ruoka-apua jakavat järjestöt sekä näiden työntekijät ja vapaaehtoiset. Välillisesti hanke parantaa ruoka-avun kohdentumista heille, jotka ruoka-apua eniten tarvitsevat. Tarkoituksena on kehittää ruoka-avun koordinaatiota ja kerätä ajantasaista tietoa.

Lisäksi hanke haluaa selvittää mahdollisimman hyvin ruoka-avun tilanteen. Tarkoituksena on muodostaa ruoka-apua jakavien tahojen kanssa edustuksellinen neuvottelukunta.

Hanke haluaa yhdistää Kirkkopalveluiden Osallistava yhteisö -hankkeen tulokset sekä ruoka-apu.fi:n keräämän tiedon osaksi järjestökoordinaation toimintaa.

Hanke ylläpitää keskustelua tulevasta ESR+-ruoka-apukaudesta järjestöjen ja viranomaisten kanssa mm. järjestämällä seminaareja.

Hanke laatii toimintasuunnitelman seuraavaksi 2–3 vuodeksi kaudelle 2022–2024. Hanke selvittää ja valmistelee ruoka-aputoiminnassa olevien päällekkäisyyksien poistamista, toimintojen yhtenäistämistä ja yhteistyön lisäämistä muiden ruoka-apua kehittävien hankkeiden kanssa. Hanke kartoittaa mahdollisuuksia valtakunnallisen logistiikan kehittämiseen.

Hanke tekee yhteistyösuunnitelman kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa.

SPR ei jaa STM:n valtionavustuksia, mutta harkinnassa on, että järjestöneuvottelukunta voisi olla tukena avustuspäätösten tekemisessä.

Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys ja sen rooli Suomessa perustuu Punaisen Ristin ja Puolikuun kansainvälisesti tunnustettuun asemaan (Geneven sopimus) sekä Suomen lakiin (25.2.2000/238) ja asetukseen Suomen Punaisesta Rististä (827/2017). SPR:llä on myös yhteistyösopimukset sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa.